۱۳۹۴/۱۱/۰۷

اینفوگرافیک آشنایی با مجلس خبرگان

مسئولیت‌هایی که در قانون اساسی ایران برای مجلس خبرگان براساس مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی تعریف شده است عبارتند از تعیین و نظارت برانجام وظایف رهبری و نیز عزل او درصورت ناتوانی از ایفای مسئولیت. علاوه براین مجلس خبرگان مسئولیت تهیه قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن‌ها ، مدت زمان دوره مجلس خبرگان و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف این مجلس را نیز به عهده دارد.

[آشنایی با مجلس خبرگان رهبری- ویدیو]